FORGOT YOUR DETAILS?

Drenering

Vanlige Problemer - Fukt, Sopp og Saltutslag

Om vannet ikke ledes vekk fra grunnmuren, vil nivået på huset under terrenget bli ubeboelig. Det kan bli sopp, fukt og saltavslag på muren ute, inne eller begge steder og råte i treverk. Dette smittes også over på inventar som kommer i berøring med veggflatene. Hele huset vil bli ubeboelig etter hvert. Dette kan utløse helseproblemer som astma, eksem, pustevansker eller alvorlige lungesykdommer. Dette kan få uanede konsekvenser både økonomisk og helsemessig!
Fukt og muggskader i grunnmurer er i de aller fleste tilfeller enkle å få utbedret. Det er bare snakk om å gjøre det rette!
Mange konstruksjoner og løsninger er basert på en forestilling om at fuktigheten kun kommer fra bakken utenfor grunnmuren. Dermed fuktsikrer man med et tett sjikt mot grunnmuren. Sannheten er at store fuktmengder tilføres grunnmuren og gulvene direkte fra bakken under huset. Dette gir en inngående fuktvandring fra bakken til grunnmuren. I tillegg er det store fuktmengder i lokaler som brukes til bolig, som for eksempel vaskerom og badstue. Når all denne fukten tilføres tette og kalde grunnmurer er det lett å forstå at klimaet inne i kjellerne blir fuktig, og at det ofte oppstår problemer.


Løsning

Vår løsning er basert på bruk av ISODREN®- systemet og prinsippet for ”komplett fuktsikring”, som betyr at løsningen må ivareta tre viktige funksjoner:

Optimal Drenering - slik at vann renner bort fra konstruksjonen
Filtrering - bruk av duk for å hindre fortetting i drenssystemet
Utvendig, diffusjonsåpen og kapillærbrytende isolering - slik at konstruksjonen holdes varmere enn bakken omkring og at fukt i muren vandrer utover, kondenserer og renner vekk – samt at fukt ikke trekkes kapillært inn i muren.

Når dette er montert på riktig måte oppnår du en komplett og varig fuktsikring. Du kan lese mer om Drenteks drenerings løsning på www.isodren.no

OPTIMAL DRENERING

Et dreneringsystem består av tre deler: drensledningen og det drenerende sjikt under huset og det drenerende sjikt på utsiden av grunnmuren. Drensledningen og drenssjiktet under gulvet har som oppgave å hindre mark-/ grunnvannet fra å stige opp til grunnmuren. Dreneringssjiktet på utsiden av grunnmuren er nødvendig for å hindre vann i å nå grunnmuren. Et slikt dreneringssjikt får man best ved å bruke materiale der porøsiteten er jevn, bestående av jevnstore og runde enheter.

FILTER

FILTER For at ikke dreneringssjiktet og drensledningen skal tettes av jordpartikler skal man alltid beskytte systemet med en filterduk. Spyling og rengjøring blir dermed ikke nødvendig. Tilbakefylling med eksisterende masser som leire, sand, morene og mosand blir også mulig.

KAPILLÆRBRYTING

Dersom vann og fukt kommer i kontakt med grunnmuren, vil det bli sugd opp kapillært i konstruksjonen – vegger og gulv. Drenssjiktet må derfor være kapillærbrytende. Det kapillærbrytende sjiktet må samtidig være dampåpent ettersom det vil skje en uttørking av grunnmuren når den isoleres utvendig. Ved å benytte ISODREN®- -plater vil både drenering, isolering og diffusjonsåpenhet være løst i ett og samme produkt.

VARMEISOLERING

VARMEISOLERING Varmeisolering på utsiden av grunnmuren – og på nye hus også under gulv – er av stor betydning for å kunne opprettholde en utadgående fuktvandring i muren. Fukten skal kunne vandre fra grunnmuren ut til bakken. Det betyr også at muren ikke skal ha et damptett sjikt på utsiden. Fordi fukten drives utover, tørker både gulv og grunnmurer opp. Dersom en velger å bruke isoleringen på innsiden får en motsatt effekt, med en kald og fuktig konstruksjon som resultat. Varmeisoleringen er viktig for å oppnå et godt inneklima som i tillegg påvirker energiforbruket positivt.
Mer utdypende informasjon om vår fuktsikre løsning finner du hos isodren.no.
Mange konstruksjoner og løsninger er basert på en forestilling om at fuktigheten kun kommer fra bakken utenfor grunnmuren. Dermed fuktsikrer man med et tett sjikt mot grunnmuren. Sannheten er at store fuktmengder tilføres grunnmuren og gulvene direkte fra bakken under huset. Dette gir en inngående fuktvandring fra bakken til grunnmuren. I tillegg er det store fuktmengder i lokaler som brukes til bolig, som for eksempel vaskerom og badstue. Når all denne fukten tilføres tette og kalde grunnmurer er det lett å forstå at klimaet inne i kjellerne blir fuktig, og at det ofte oppstår problemer.

UTFØRELSE - MONTERING

UTFØRELSE Vi gjennomfører dreneringsprosjekter etter godkjente standardmetoder – ved graving og om nødvendig fjerning av fjellgrunn til minst 30 cm under grunnmur. Drensrør legges i singel, deretter ISODREN®-platen, etterfulgt av fiberduk og tetningslist. De samme massene blir flyttet tilbake for at isoleringsevnen og fuktsikkerheten skal bli bedre.

TOP