FORGOT YOUR DETAILS?

Fjerning av Parafintank

Fra 1. januar 2020 er det forbudt å bruke fossil fyringsolje og parafin til oppvarming. Nedgravde oljetanker som ikke er i bruk, skal som hovedregel tømmes og fjernes. Eier du en slik tank? Da bør du være kjent med følgende.

Enn så lenge er det opp til den enkelte kommune å vedta egen forskrift (forurensningsforskriftens kap.1) for fjerning av ubrukte oljetanker. Hvis din kommune ikke har gjort dette, gjelder forurensningslovens §7. I denne loven står det ikke spesifikt at ubrukte tanker må fjernes, men Miljødirektoratet anbefaler likevel at det blir gjort.

Nedgravd oljetank på tomta?

Bor du i en kommune hvor krav om fjerning ikke er innført, må du huske at du som tankeier er ansvarlig for eventuelle lekkasjer fra tanken, og at du derfor uansett bør sikre tanken. Det innebærer at tanken må tømmes, renses, fylles igjen, frakobles og plomberes. Merk deg at dette kun kan gjøres hvis kommunen tillater gjenfylling. Du kan lese mer om dette, og om sikring og sanering av nedgravde oljetanker på www.miljodirektoratet.no

Den som eier en nedgravd oljetank, er ansvarlig – også for konsekvensene ved uhell. Det lønner seg å få kontroll på oljetanken, med andre ord.

Hva koster det å fjerne en nedgravd oljetank?

Hvor mye du må ut med, avhenger av hva som må gjøres med oljetanken du har? Du må trolig regne med en kostnad på mellom 20 000 og 30 000 kroner for å få fjernet, eventuelt fylt og avstengt tanken. Dette er et lavt beløp sammenlignet med hva summen kan bli ved en eventuell lekkasje.

Kanskje er det andre i nærheten som også trenger å fjerne oljetanken sin? Det kan gi lavere pris.

Kan oljetanken bli liggende?

Hvis du satser på bruk av bioolje i stedet, kan tanken fortsatt bli der den er. Men husk, alle tanker har begrenset levetid, og faren for lekkasje øker med alderen. Materialet i tanken har også stor betydning for levetiden. Oljetanker skal derfor kontrolleres jevnlig for å forebygge uhell.

Oljetanken kan i noen tilfeller bli liggende hvis den befinner seg under en terrasse, platting eller lignende, og det vil bli svært vanskelig – eller uforholdsmessig dyrt – å få den opp. Da må du søke kommunen om fritak fra å fjerne den. Får du innvilget søknaden, skal tanken, som tidligere nevnt, sikres. Etter at arbeidet er utført, må du sørge for at en tilstandsrapport blir sendt inn til kommunen.

Det er viktig at jobben blir skikkelig gjort – oljetanker er farlig avfall.

Fjerne oljetanken? Slik går du fram

Finn fram all informasjon du har om tanken din; alder, størrelse, type, plassering,

Tøm gjerne tanken selv dette kan gjøre jobben billigere. Den er ikke nødvendigvis tom selv om du tror du har fyrt opp alt brenselet. Det er ikke uvanlig at en vanlig oljetank kan inneholde så mye som 300 liter restolje. Vi gjør tømmingen med en sugebil. Gassinnhold måles. Før tanken tømmes, må den sjekkes for gass. Det må også gjøres etter at tanken har blitt tømt. Kontrolløren utsteder da et gassfri-sertifikat som er gyldig i 24 timer. (Et slikt sertifikat viser at det ikke er igjen noen gasser i tanken slik at den lovlig kan transporteres og destrueres uten farlige konsekvenser, som eksplosjoner og lignende. Vi kan fjern tanken. Den må transporteres bort i løpet av de timene sertifikatet gjelder. Hvis ikke, må det utstedes et nytt sertifikat. De som utfører jobben tar seg selvfølgelig av denne logistikken. Informer kommunen. Etter at tanken er fjernet og levert til et godkjent mottak, skal du motta dokumentasjon på at alt er gjort i samsvar med gjeldende regelverk. Alle seriøse virksomheter er pålagt å sende inn rapporter, men det er ditt ansvar å sørge for at det blir gjort. Derfor bør du be om å få det bekreftet – skriftlig.

TOP